19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

اضطراری می باشد قبل از آن مرحله تحت عمل از چند منظر فراهم گردد، نخست مرحله بتن اسکراب می شود و یا به وسیله وای

توسط HITNOW در 14 بهمن 1400
اضطراری می باشد قبل از آن مرحله تحت عمل از چند منظر فراهم گردد، نخست مرحله بتن اسکراب می شود و یا به وسیله وایر براش شیرآبه های اضافی بتن ، موادتشکیل دهنده سست برداشته شده و در نقاط شن نما حیاتی ملات های ترمیمی الیاف دار که در ضخامت های پایین در گیر شکستگی نشده و چسبندگی قابل قبولی به بتن دارند تعمیر می گردد.با توجه به سهم پهناور اتصال الیاف به بتن در سیستم مقاوم سازی تقویت سازه بتنی ذکر شده می بایست تراز پایین فعالیت مهم تلورانسی کمتر از 1 میلیمتر طبق استاندارد ASTM D4541 باشد. مقاوم سازی منش کار استفاده مجدد از ساختمان های دیرین است. تیر بتنی: مقاومت کششی تیر بتنی مقاوم شده اهمیت FRP از مقاومت بالاتری نسبت به تیرهای مقاومسازی شده دارای ورقههای فولادی برخوردار بوده و حدوداً 3 برابر آن است. حیاتی تقویت و مقاوم سازی اتصالات بتنی اهمیت frp می توان گنجایش خمشی و همچنین ظرفیت برشی اتصال ساختمان را ارتقاء داد. تیر فولادی: جهت بهسازی لرزهای تیر فولادی در ساختمان میتوان الیاف پلیمری را به بخشی از مرحله مدت زمان تیر که ذیل کشش هست چسباند. سیستمهای FRP بسیار سبکتر از صفحات فولادی بوده و در عوض مقاومت و سختی بالایی در جهت الیاف دارند. محصور نمودن عرضی بتن کلیدی پوشش بتنی FRP و افزودن لایههایی از الیاف شیشه و کربن باعث بهسازی لرزهای بتن شده و مقاومت آخری آن را تا دو برابر ارتقا میدهد. بهمنظور ارتقاء گنجایش باربری دال، ارتقاء مقاومت دال در برابر خوردگی، مقاومت فشاری بتن، ارتقاء مقاومت خمشی و برشی می توان از الیاف پلیمری بهطور موضعی استعمال کرد. ارتقا مقاومت خمشی تیر، افزایش مقاومت برشی، افزایش شکلپذیری، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، ارتقا دوام و ارتفاع عمر، در دست گرفتن عرض ترک، ترمیم ناشی از خوردگی، ضخامت کم ورقههای FRP و عدمتغییر قابلتوجه در بعد ها تیر، سهولت در اجرا و ارزانتر بودن نسبت به روشهای سنتی از مزیتهای این شیوه مقاوم سازی ظروف مقاومسازی ساختمان است. مقید کردن اعضای بتنی بنا دارای مواد FRP سبب ساز ارتقا مقاومت خمشی آنها، نرمی و خدمت پذیری آنها خواهد مقاوم سازی بنا های فولادی شد. بعدها مدت زمان تیر بتنی، مساحت مشخصات مکانیکی میلهگردهای موجود و میلهگرد FRP و مقاومت بتن موجود، از جمله عواملی هستند که در افزایش مقاومت خمشی سازههای بتنی حساس به کار گیری از سیستمهای FRP تأثیرگذارند.