کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

ادغام فوق به عنوان یک مادهی سپید کننده در صنعت نساجی به عمل برده میشود. این ماده سپید رنگ و بی بو، در دمای اتا

توسط HITNOW در 1 فروردین 1401
ادغام فوق به عنوان یک مادهی سپید کننده در صنعت نساجی به عمل برده میشود. این ماده سپید رنگ و بی بو، در دمای اتاق به شکل جامد بوده و در همین وضعیت استوار می باشد و حتی در دماهای بالا مجزاسازی و دهیدراته نمی شود. حدود 121 گرم پتاس در 100 میلی لیتر آب در دمای اتاق حل می شود. همین ماده از نظر شیمیایی فراوان فعال بوده و اصلی اقتدار بازی مضاعف بالایی می باشد و اهمیت اسیدها واکنش می دهد همینطور به شدت جاذب رطوبت هست و به راحتی در آب حل می گردد و گرما ایجاد می کند اما قابلیت و امکان اشتعال زایی ندارد. محصول صفحات کاتد به ترتیب آهن خالص و کادمیوم ترکیب اهمیت یه خرده آهن می باشد و صفحه ها آند از هیدرات پتاسیم است. پتاسیم هفتمی عنصر بر روی زمین است. نمونه های مو، پوست یا این که بافت ناخن به کمک خراشیدن حیاتی تیغ عده آوری شده و به شکل مستقیم داخل محلول پتاسیم هیدروکسید قرار می گیرد. همچنین فسفات پتاسیم به جهت ساخت کود مورد استفاده قرار می گیرد. همین ماده در صنایع گوناگون شیمیایی، صنعتی و ساختمانی آیتم به کار گیری قرار می گیرد. همین ماده به جهت جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها میتواند گزینه به کار گیری قرار گیرد. تولید باطری : همین ماده در تهیهی الکترولیت ها در بعضی از اشکال باتریها مثل باطریهای قلیایی، باتریهای نیکل-کادمیوم و باتریهای منگنز دی اکسید-روی مورد استعمال قرار میگیرد. کاربرد در ساخت اسباب خانگی : باتریهای قلیایی حاوی K هستند. پتاس سوزآور می تواند به تیتر مرجع OH- کار کرده و یک آنیون نوکلئوفیل (هسته دوست) زیاد قدرتمند به پیوندهای قطبی در مواد معدنی و مواد آلی حمله کند. پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. پتاسیم هیدروکسید مرک potassium hydroxide که اصلی نامهای دیگر مانند پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته میشود.
آخرین مطالب