آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

سند نامه ای میباشد که به معتبر گواهی طومار داخلی طبق مفاد قانون الحاق کشور‌ایران به کنوانسیون عبور و مرور در ج

توسط HITNOW در 14 بهمن 1400
سند نامه ای میباشد که به معتبر گواهی طومار داخلی طبق مفاد قانون الحاق کشور‌ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علامتها شیوه ها- مصوب ۱۳۵۴- به وسیله راهنمایی و رانندگی صادر می گردد و مدت دارای آن یک سال می باشد. وسیلهی نقلیه عمومی که در هر شهر شمارهگذاری میشود باید صرفا در همان شهر و منطقهای که شهربانی انتخاب مینماید به عمل پردازد، مگر همین که موافقت شهربانیهای مربوط کلیدی تغییر و تحول محل فعالیت جلب شده باشد و الا از عمل کردن آن خودداری نمونه سوالات دین نامه زندان ها خواهد شد. به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در درون آن ها طوری متن می گردد که قابل قرائت باشد. ماده23ـ وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر مملکت به حساب درآمد عمومی مرزو بوم نزد بانک داری تمام واریز میگردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به توضیح پایین به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راهوترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص دیتا شود. گونه های پلاکها و بعدها و رنگهای آن ها به جهت وسایل نقلیه گوناگون از طرف شهربانی معین و اعلام میشود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند در مواقعی که شهربانی لزوم تجدید و بده بستان شمارهها را اطلاع رسانی می‌کند برای بنا و ردوبدل شمارهی وسیلهی نقلیه خویش مبادرت نمایند. شمارهگذاری بر بر روی وسیلهی نقلیه از طرز کارگزاری پلاکی که به وسیله شهربانی تنظیم می شود انجام خواهد شد. ماژول چراغ راهنمایی یک وسیله پرکاربرد به جهت استعمال در چراغ راهنمایی رانندگی می باشد که متشکل از LED هایی می باشد که دارای نوردهی بالایی می باشد. تنظیم زمانه های سبز اساسی کارگزاری شاخص هایی در فاصله های مشخص و معلوم از خط توقف و در تمام مسیرهایی که به تقاطع ختم می شود انجام می پذیرد. کارت یا این که ورقه ای هست که حیاتی پرداخت پول تهیه می گردد و به وسیله آن اذن توقف در مکان و دوران معلوم به خودرو داده می شود. هر سازنده یا فروشنده وسیلهی نقلیه موظف میباشد دفتری برای ثبت سابقهی به کار گیری از شمارههای ویژه و تعیین این که در چه مدت و چه تاریخی شمارهی ویژه بر بر روی چه وسیلهای نصب و به وسیله چه اشخاصی از آن استفاده شده، داشته باشد.
آخرین مطالب